Studio tańca

Regulamin

REGULAMIN
STUDIA TANECZNEGO NEW BOOGIE DOWN SCHOOL (NBDS) w Lublinie
reprezentowane przez STUDIO USŁUG ARTYSTYCZNYCH MAZUR-ART z siedzibą w Kraśniku, ul. Słowackiego
3a/28, 23-204 Kraśnik NIP 715-150-04-02
§ 1 ZASADY OGÓLNE
1. Warunkiem korzystania z usług Studia Tanecznego „NBDS” w Lublinie jest zapoznanie się z poniższym
regulaminem.
2. Studio Taneczne ”NBDS”, zwane dalej Studiem Tańca jest administrowane przez Studio Usług Artystycznych
MAZUR-ART z siedzibą w Kraśniku, adres: 23-204 Kraśnik ul. Słowackiego 3a/28, NIP: 715-150-04-02, REGON:
060585991
3. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz uczestnictwa w Studiu Tanecznym NBDS.
4. Cennik określa aktualnie obowiązujące ceny na świadczone usługi w Studiu Tanecznym NBDS.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. PRAWO WSTĘPU – CZŁONKOSTWO – KARNETY
1) Członkiem Studia Tanecznego NBDS może zostać każda osoba pełnoletnia, zaś poniżej 18 roku życia pod
warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
2) Każdy członek Studia Tanecznego NBDS otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu,
niedozwolone jest posługiwanie się cudzym karnetem.
3) Karnet posiada określony okres ważności 30 dni od pierwszych obejmujacych go zajęć – jest wielokrotnego wejścia w ramach wybranej grupy/grup i okresu ważności. W wyjątkowych sytuacjach, tj. nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu stwierdzonej choroby czy ważnych zdarzeń losowych istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności karnetu po
uzyskaniu zgody Właściciela NBDS. Nie ma możliwości zwrotu wpłat.
4) Karnet zapewnia standardowo 4 wejścia w obrębie 30 dni.
(przedłużenie terminu ważności karnetu po konsultacji i uzyskaniu zgody Właściciela NBDS). Żaden z powyższych
przypadków nie wpływa na zmianę ceny karnetu.
5) W okresie naborów do grup uczestnikom przysługuje pierwsza bezpłatna lekcja próbna. Po decyzji przystąpienia do
grupy wstęp na kolejne zajęcia możliwy jest wyłącznie po zakupieniu karnetu. Poza okresem naborów wstęp na
pojedyncze zajęcia możliwy jest wyłącznie przy zakupie wstępu jednorazowego w cenie ustalonej w cenniku. Okres
naborów określony jest jako dwa miesiące po utworzeniu danej grupy tanecznej.
5) Po wejściu na teren klubu każdy klient zobowiązany jest do pozostawienia w Recepcji swojego karnetu, w zamian za
co otrzyma kluczyk do osobistej szafki w szatni klubowej.
6) Kluczyk do szafki należy oddać do Recepcji przed opuszczeniem Klubu i zabrać swój karnet.
2. STAN ZDROWIA
1) Klient, który po raz pierwszy chce wykupić usługę jednorazową lub karnet wielokrotnego wejścia zobowiązany jest
do zapoznania się i podpisania oświadczenia o stanie jego zdrowia. W związku z powyższym zalecamy, aby każda
osoba, która chce zostać Członkiem Studia Tanecznego NBDS, wcześniej skonsultowała się z lekarzem, czy nie ma
medycznych przeciwwskazań do korzystania z wybranych przez siebie zajęć ruchowych. Warunkiem uczestnictwa w
zajęciach przez osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży jest pozytywna konsultacja
z lekarzem.
2) Studio Taneczne NBDS nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Członka NBDS powstały w wyniku
nie przestrzegania wskazówek i zaleceń instruktorów oraz utajenia jego stanu zdrowia.
3. ZACHOWANIE W STUDIU TANECZNYM NBDS
1) Na terenie Studia Tanecznego NBDS należy poruszać się wyłącznie w stroju sportowym i czystym obuwiu
zmiennym. W przypadku gdy klient wejdzie na salę w brudnym obuwiu będzie miał obowiązek po sobie posprzątać.
2) Odzież wierzchnią i obuwie należy zostawić w osobistej szafce w szatni klubowej, do której klucz należy pobrać w
Recepcji, zaś w zamian pozostawić karnet bądź dowód tożsamości.
3) Osoby korzystające z usług Studia Tanecznego NBDS nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych
środków odurzających.
4) Zabrania się wnoszenia na teren Studia Tanecznego NBDS narkotyków, sterydów, alkoholu, środków odurzających.
5) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków lub innych
środków odurzających.
6) Studio Taneczne NBDS zastrzega sobie prawo do odmówienia wpuszczenia na teren Klubu każdej osoby, której
zachowanie lub wygląd uznane zostanie za nieodpowiednie.
7) Na terenie Studia Tanecznego NBDS istnieje bezwzględny zakaz handlu alkoholem, narkotykami, środkami
odurzającymi i sterydami.
8) Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz personelu Klubu, a w szczególności dostosować
się do wymogów wewnętrznych (regulaminów szczegółowych).
9) Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy dokładnie zapoznać się z regulaminem szczegółowym.
10) Podczas zajęć ruchowych obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.
4. ZWROT I ZAMIANA KARNETU
1) Studio Taneczne NBDS zastrzega, iż nie dokonuje zwrotu zakupionego karnetu.
3) Studio Taneczne NBDS zastrzega, że nie ma możliwości zamiany przez Klienta częściowo wykorzystanego karnetu
na inny, nowy karnet.
4) Studio Taneczne NBDS zastrzega, że nie przewiduje możliwości zwrotu pieniędzy za częściowo niewykorzystany
karnet.
6. SPRAWY ORGANIZACYJNE
1) Studio Taneczne NBDS w Lublinie czynne jest w ramach udostępnionego aktualnego grafiku zajęć
2) Studio Taneczne NBDS w Lublinie może być nieczynne w dni świąteczne.
3) Studio Taneczne NBDS w Lublinie zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych, jeżeli na zajęciach nie będzie
minimum 5 osób.
4) W przypadku prac remontowych, modernizacyjnych lub awarii, Studio Taneczne NBDS w Lublinie zastrzega sobie
prawo odwołania zajęć i przeniesienia ich na inny termin.
5) Studio Taneczne NBDS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szatniach, jak
również za rzeczy pozostawione w innych miejscach Studia. W przypadku zamykanych szafek należy starannie
zabezpieczyć drogocenne przedmioty – tj. telefon, klucze, dokumenty, biżuteria itp. W przypadku braku zamykanych
szafek istnieje zalecana możliwość zabrania drogocennych przedmiotów ze sobą na salę.
7. WYKLUCZENIE ZE STUDIA TANECZNEGO NBDS
1) Studio Taneczne NBDS w Lublinie zastrzega sobie prawo odmówienia świadczenia usług w sytuacji, gdy zaistnieją
uzasadniające przyczyny. Wykluczenie polega na anulowaniu ważności karnetu bez prawa rekompensaty.
2) Wykluczenie ze Studia Tanecznego NBDS w Lublinie może nastąpić w przypadku:
a) nieprzestrzegania obowiązującego Regulaminu.
b) nieodpowiedniego zachowania na zajęciach i na terenie Studia Taneczne NBDS
.
§ 3 ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI
1. Studio Taneczne NBDS w Lublinie zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim
informacji o Klientach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w ustawie o
ochronie danych osobowych.
2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie danych określonych w § 3, pkt 1 w innych celach niż określone w
Regulaminie, jak również ich upublicznianie bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.
3. Informacje poufne nie obejmują informacji, które:
a) należą lub będą należały do domeny publicznej, nawet bez działania bądź zaniechania drugiej Strony, chyba, że dane
te zostały upublicznione na skutek czynu niedozwolonego drugiej Strony lub osoby działającej z nią w porozumieniu
lub osoby, za zachowanie której druga Strona ponosiła odpowiedzialność;
b) podlegają ujawnieniu według bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji
Usługi w celach służących świadczeniu przez Studio Taneczne NBDS w Lublinie usług, informowaniu o zmianach i
nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.
6. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Studio Taneczne NBDS
w Lublinie, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania
danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z poźn. zm.).
7. Studio Taneczne NBDS w Lublinie zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i
udostępniania tych danych innym podmiotom, a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celach wymienionych w
niniejszym Regulaminie. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Studio Taneczne NBDS w Lublinie ma prawo do
opublikowania podstawowych danych Klienta na liście referencyjnej Klubu.
§ 4 SPOSOBY I TERMINY ROZPATRYWANIA SKARG
1. Skargi dotyczące świadczenia usług przez Studio Taneczne NBDS w Lublinie, Klient składa w formie pisemnej z
wykorzystaniem poczty elektronicznej.
2. Skarga powinna zostać złożona przez Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym czynność, której skarga
dotyczy, została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/zaniechana.
3. Skargi, o których mowa w § 4 pkt 1, rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu, a odpowiedź jest
przekazywana Klientowi w sposób i na adres przez niego wskazany.
4. W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających termin ten może ulec przedłużeniu do jednego
miesiąca. Klub powiadomi Klienta o tym fakcie na piśmie, z podaniem przyczyn opóźnienia oraz wyznaczy nowy
termin do rozpatrzenia skargi, jednak nie dłuższy od miesiąca.
5. W przypadku braku odmiennej dyspozycji Klienta o sposobie rozpatrzenia skargi powiadamiany jest on listem
poleconym.
6. W przypadku, kiedy Klient nie zgadza się z ostatecznym sposobem rozpatrzenia reklamacji, Klient ma prawo
wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
7. W sytuacji, gdy treść skargi nasuwa wątpliwości co do jej przedmiotu, Studio Taneczne NBDS w Lublinie występuje
do Klienta o złożenie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma, wyjaśnienia lub uzupełnienia.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień
Umowy i Regulaminu, bez względu na ich podstawę prawną, rozpatruje sąd powszechny w Lublinie.
2. Studio Taneczne NBDS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie
obowiązków na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną, mają charakter nadzwyczajny i są
niemożliwe do przewidzenia (np. katastrofa, epidemia, siła wyższa).
3. Studio Taneczne NBDS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub częściową realizację usługi,
jeżeli jest wynikiem zastosowania właściwej regulacji, uchwały, decyzji lub następstwem wydania, wprowadzenia,
uchylenia bądź zmiany regulaminów, uchwał, decyzji, zwyczajów lub odpowiednich przepisów.
4. Studio Taneczne NBDS w Lublinie ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
6. Regulamin w obecnej zaktualizowanej wersji wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.