REGULAMIN

STUDIA TANECZNEGO NEW BOOGIE DOWN SCHOOL (NBDS) w Lublinie

reprezentowane przez STUDIO USŁUG ARTYSTYCZNYCH MAZUR-ART z siedzibą w Kraśniku, ul. Słowackiego 3a/28, 23-204 Kraśnik NIP 715-150-04-02

Administratorem Danych Osobowych w Studiu Tanecznym NBDS jest: Studio Usług Artystycznych MAZUR-ART z siedzibą w Kraśniku, adres: 23-204 Kraśnik ul. Słowackiego 3a/28, NIP: 715-150-04-02, REGON: 060585991

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z usług Studia Tanecznego „NBDS” w Lublinie jest zapoznanie się z poniższym regulaminem.

2. Studio Taneczne ”NBDS”, zwane dalej Studiem Tańca jest administrowane przez Studio Usług Artystycznych MAZUR-ART z siedzibą w Kraśniku, adres: 23-204 Kraśnik ul. Słowackiego 3a/28, NIP: 715-150-04-02, REGON: 060585991

3. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług oraz uczestnictwa w Studiu Tanecznym NBDS.

4. Cennik określa aktualnie obowiązujące ceny na świadczone usługi w Studiu Tanecznym NBDS.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA

1. PRAWO WSTĘPU – CZŁONKOSTWO – KARNETY

1) Członkiem Studia Tanecznego NBDS może zostać każda osoba pełnoletnia, zaś poniżej 18 roku życia pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

2) Każdy członek Studia Tanecznego NBDS otrzymuje imienny karnet, który zobowiązany jest okazywać przy wejściu, niedozwolone jest posługiwanie się cudzym karnetem.

3) Karnet posiada określony okres ważności 30 dni od pierwszych obejmujacych go zajęć – jest wielokrotnego wejścia (standardowo 4x) ramach grafiku wybranej grupy/grup i okresu ważności. W wyjątkowych sytuacjach, tj. dni urzędowo wolne od pracy lub nieodbycie się zajęć z powodu zdarzeń losowych istnieje możliwość przedłużenia terminu ważności karnetu po uzyskaniu zgody Właściciela NBDS. Nie ma możliwości zwrotu wpłat.

4) Po wejściu na teren klubu każdy klient zobowiązany jest do pozostawienia w Recepcji swojego karnetu, w zamian za co otrzyma kluczyk do osobistej szafki w szatni klubowej.

5) Kluczyk do szafki należy oddać do Recepcji przed opuszczeniem Klubu i zabrać swój karnet.

2. STAN ZDROWIA

1) Zalecamy, aby każda osoba, która chce zostać Członkiem Studia Tanecznego NBDS, wcześniej skonsultowała się z lekarzem, czy nie ma medycznych przeciwwskazań do korzystania z wybranych przez siebie zajęć ruchowych. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach przez osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży jest pozytywna konsultacja z lekarzem.

2) Studio Taneczne NBDS nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu Członka NBDS powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek i zaleceń instruktorów oraz utajenia jego stanu zdrowia.

3. ZACHOWANIE W STUDIU TANECZNYM NBDS

1) Na terenie Studia Tanecznego NBDS należy poruszać się wyłącznie w stroju sportowym i czystym obuwiu zmiennym. W przypadku gdy klient wejdzie na salę w brudnym obuwiu będzie miał obowiązek po sobie posprzątać.

2) Odzież wierzchnią i obuwie należy zostawić w osobistej szafce w szatni klubowej, do której klucz należy pobrać w Recepcji, zaś w zamian pozostawić karnet bądź dowód tożsamości.

3) Osoby korzystające z usług Studia Tanecznego NBDS nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

4) Zabrania się wnoszenia na teren Studia Tanecznego NBDS narkotyków, sterydów, alkoholu, środków odurzających.

5) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

6) Studio Taneczne NBDS zastrzega sobie prawo do odmówienia wpuszczenia na teren Klubu każdej osoby, której zachowanie lub wygląd uznane zostanie za nieodpowiednie.

7) Na terenie Studia Tanecznego NBDS istnieje bezwzględny zakaz handlu alkoholem, narkotykami, środkami odurzającymi i sterydami.

8) Należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz personelu Klubu, a w szczególności dostosować się do wymogów wewnętrznych (regulaminów szczegółowych).

9) Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć należy dokładnie zapoznać się z regulaminem szczegółowym.

10) Podczas zajęć ruchowych obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

4. ZWROT I ZAMIANA KARNETU

1) Studio Taneczne NBDS zastrzega, iż nie dokonuje zwrotu zakupionego karnetu.

3) Studio Taneczne NBDS zastrzega, że nie ma możliwości zamiany przez Klienta częściowo wykorzystanego karnetu na inny, nowy karnet.

4) Studio Taneczne NBDS zastrzega, że nie przewiduje możliwości zwrotu pieniędzy za częściowo niewykorzystany karnet.

6. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1) Studio Taneczne NBDS w Lublinie czynne jest w ramach udostępnionego aktualnego grafiku zajęć

2) Studio Taneczne NBDS w Lublinie może być nieczynne w dni świąteczne.

3) Studio Taneczne NBDS w Lublinie zastrzega sobie prawo odwołania zajęć grupowych, jeżeli na zajęciach nie będzie minimum 5 osób.

4) W przypadku prac remontowych, modernizacyjnych lub awarii, Studio Taneczne NBDS w Lublinie zastrzega sobie prawo odwołania zajęć i przeniesienia ich na inny termin.

5) Studio Taneczne NBDS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy przechowywane w szatniach, jak również za rzeczy pozostawione w innych miejscach Studia. W przypadku zamykanych szafek należy starannie zabezpieczyć drogocenne przedmioty – tj. telefon, klucze, dokumenty, biżuteria itp. W przypadku braku zamykanych szafek istnieje zalecana możliwość zabrania drogocennych przedmiotów ze sobą na salę.

7. WYKLUCZENIE ZE STUDIA TANECZNEGO NBDS

1) Studio Taneczne NBDS w Lublinie zastrzega sobie prawo odmówienia świadczenia usług w sytuacji, gdy zaistnieją uzasadniające przyczyny. Wykluczenie polega na anulowaniu ważności karnetu bez prawa rekompensaty.

2) Wykluczenie ze Studia Tanecznego NBDS w Lublinie może nastąpić w przypadku:
a) nieprzestrzegania obowiązującego Regulaminu.
b) nieodpowiedniego zachowania na zajęciach i na terenie Studia Taneczne NBDS
.

§ 3 ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

1. Studio Taneczne NBDS w Lublinie zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieprzekazywania osobom trzecim informacji o Klientach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie danych określonych w § 3, pkt 1 w innych celach niż określone w Regulaminie, jak również ich upublicznianie bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta.

3. Informacje poufne nie obejmują informacji, które:
a) należą lub będą należały do domeny publicznej, nawet bez działania bądź zaniechania drugiej Strony, chyba, że dane te zostały upublicznione na skutek czynu niedozwolonego drugiej Strony lub osoby działającej z nią w porozumieniu lub osoby, za zachowanie której druga Strona ponosiła odpowiedzialność;
b) podlegają ujawnieniu według bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Klient, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas aktywacji Usługi w celach służących świadczeniu przez Studio Taneczne NBDS w Lublinie usług, informowaniu o zmianach i nowościach oraz wystawianiu dowodów księgowych.

6. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu oraz zakresie przetwarzania danych przez Studio Taneczne NBDS w Lublinie, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wynikających z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926, z poźn. zm.).

7. Studio Taneczne NBDS w Lublinie zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta i udostępniania tych danych innym podmiotom, a także do ich wykorzystywania wyłącznie w celach wymienionych w niniejszym Regulaminie. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Studio Taneczne NBDS w Lublinie ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta na liście referencyjnej Klubu.

§ 4 SPOSOBY I TERMINY ROZPATRYWANIA SKARG

1. Skargi dotyczące świadczenia usług przez Studio Taneczne NBDS w Lublinie, Klient składa w formie pisemnej z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

2. Skarga powinna zostać złożona przez Klienta w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym czynność, której skarga dotyczy, została wykonana/zaniechana lub powinna zostać wykonana/zaniechana.

3. Skargi, o których mowa w § 4 pkt 1, rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpływu, a odpowiedź jest przekazywana Klientowi w sposób i na adres przez niego wskazany.

4. W sprawach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających termin ten może ulec przedłużeniu do jednego miesiąca. Klub powiadomi Klienta o tym fakcie na piśmie, z podaniem przyczyn opóźnienia oraz wyznaczy nowy termin do rozpatrzenia skargi, jednak nie dłuższy od miesiąca.

5. W przypadku braku odmiennej dyspozycji Klienta o sposobie rozpatrzenia skargi powiadamiany jest on listem poleconym.

6. W przypadku, kiedy Klient nie zgadza się z ostatecznym sposobem rozpatrzenia reklamacji, Klient ma prawo wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

7. W sytuacji, gdy treść skargi nasuwa wątpliwości co do jej przedmiotu, Studio Taneczne NBDS w Lublinie występuje do Klienta o złożenie, w terminie 14 dni od otrzymania pisma, wyjaśnienia lub uzupełnienia.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie spory cywilne o prawa majątkowe powstałe między stronami w związku z wykonywaniem postanowień Umowy i Regulaminu, bez względu na ich podstawę prawną, rozpatruje sąd powszechny w Lublinie.

2. Studio Taneczne NBDS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie obowiązków na skutek okoliczności, które zostały wywołane przyczyną zewnętrzną, mają charakter nadzwyczajny i są niemożliwe do przewidzenia (np. katastrofa, epidemia, siła wyższa).

3. Studio Taneczne NBDS w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub częściową realizację usługi, jeżeli jest wynikiem zastosowania właściwej regulacji, uchwały, decyzji lub następstwem wydania, wprowadzenia, uchylenia bądź zmiany regulaminów, uchwał, decyzji, zwyczajów lub odpowiednich przepisów.

4. Studio Taneczne NBDS w Lublinie ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

6. Regulamin w obecnej zaktualizowanej wersji wchodzi w życie z dniem 11.09.2023 r.

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.